โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รหัสโครงการ ……………………………(งานแผนฯจะออกให้)

สนองกลยุทธ์

S2 :         พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้

สนองเป้าประสงค์

S2O1 :     อาคารสถานที่ทุกแห่งมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มั่งคงแข็งแรง สะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา

สนองตัวชี้วัด

S2O1I1    สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ โรงอาหาร หอประชุม ครบทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย

S2O1I2    มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้พอเพียงกับจำนวนผู้เรียนและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (คอมพิวเตอร์)

 

2. หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลและการสื่อสารต่างๆ อีกทั้งสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะเอื้ออำนวยให้การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดประสงค์และหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งในปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนและผู้เรียนมักประสบปัญหาด้านระบบเครือข่ายบ่อยครั้ง การค้นคว้าข้อมูล การสื่อสารและการส่งงานเกิดความล่าช้า ทำให้บางครั้งการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด อีกทั้งสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บรรยากาศในห้องไม่ปลอดโปร่งและมีปัญหาเรื่องฝุ่นสะสมตามผ้าม่านซึ่งจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนและครูผู้สอนในระยะยาว ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 ห้อง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-7 อาคาร 3) โดยการปรับปรุงระบบเครือข่าย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว

3.2  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน

3.3  เพื่อให้สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการมีความปลอดโปร่งและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 

 

4. ค่าเป้าหมาย

4.1 นักเรียนร้อยละ 100 สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว

4.2 นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน

 

5. กิจกรรมและการดำเนินงาน

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงสภาพภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ ภายในภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2557

คณะครูกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมที่ 2ซ่อมบำรุงและอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 คณะครูกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมที่ 3กิจกรรมตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำสัปดาห์ ภายในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 คณะครูกลุ่มสาระฯ

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

 

กิจกรรม/รายการ รายการงบประมาณ เงินอุดหนุน เงิน 15 ปี เงินรายได้ รวม
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม
กิจกรรมที่ 11.1 ปรับปรุงหน้าต่างและประตูห้องปฏิบัติการ

1.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายในห้องปฏิบัติการ

1.3 จัดซื้อระบบเครื่องเสียงภายในห้องปฏิบัติการ

1.3 จัดทำประกาศข้อห้ามในการใช้ห้องปฏิบัติการ

1.4 จัดทำชั้นวางรองเท้า

 

กิจกรรมที่ 22.1 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

2.2 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์

 

กิจกรรมที่ 33.1 จัดทำระบบแจ้งซ่อมภายในห้องปฏิบัติการ

 

รวม 20,000

 

7. การประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
  1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

  1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน
ตารางการใช้ห้องเรียน รายงานสรุป 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
2. นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน

3. สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการมีความปลอดโปร่งและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 

 

 

 

 

9. ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

                         ………………………………………..

(นายเล่ห์   ไทยเที่ยง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

  

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>