โครงการพัฒนางานระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น

สนองกลยุทธ์

S2 :         พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้

สนองเป้าประสงค์

S2O2 :     มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลาย

สนองตัวชี้วัด

S2O2I1    มีการจัดมุม/แหล่งเรียนรู้ภายในและหรือภายนอกห้องเรียนหลากหลาย

S2O2I2    มีรูปแบบและวิธีการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

S2O2I3    มีแหล่งให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้หรือนำความรู้ที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์มานำเสนอ

หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (คอมพิวเตอร์)

 

2. หลักการและเหตุผล

การที่จะพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้นั้น ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ

ตามมาตรา 25 ซึ่งส่วนหนึ่งกล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่งห้องศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ เน้นทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง แต่จากสภาพปัญหาที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประสบปัญหาที่ขาดศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและเป็นสถานที่ในการทำงาน ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (คอมพิวเตอร์) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหาและพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีแหล่งค้นคว้าข้อมูล มีสถานที่ในการทำงาน สร้างสรรค์ชิ้นงาน ได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ฝึกปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

3. วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติอย่างเต็มตามศักยภาพ

3.2  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ทำงาน

3.3 เพื่อให้นักเรียนมีแหล่งในการเผยแพร่ความรู้หรือนำความรู้ที่น่าในใจและทันเหตุการณ์มานำเสนอ

 

4. ค่าเป้าหมาย

4.1  มีห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT

4.2  มีรูปแบบและวิธีการใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

4.3  มีแหล่งให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้หรือนำความรู้ที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์มานำเสนอ

 

5. กิจกรรมและการดำเนินงาน

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1จัดทำห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ภายในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 คณะครูกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมที่ 2จัดซื้อสื่อ หนังสือ คู่มือ และวารสารเฉพาะทางด้าน ICT ภายในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 คณะครูกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมที่ 3กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ภายในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 คณะครูกลุ่มสาระฯ
กิจกรรมที่ 4ปรับปรุงบอร์ดให้ความรู้หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557 คณะครูกลุ่มสาระฯ

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรม/รายการ รายการงบประมาณ เงินอุดหนุน เงิน 15 ปี เงินรายได้ รวม
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม
กิจกรรมที่ 11.1 จัดทำห้องศูนย์การเรียนรู้  
กิจรรมที่ 22.1 จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ประจำศูนย์

2.2 จัดซื้อหนังสือและคู่มือ

2.3 จัดซื้อวารสารเฉพาะทาง

 
กิจกรรมที่ 33.1 ตอบปัญหาประจำเดือนโดยการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  
กิจรรมที่ 44.1 ปรับปรุงบอร์ดให้ความรู้

4.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับให้นักเรียนจัดทำบอร์ดให้ความรู้

   
รวม 80,000

7. การประเมินผล

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 (คอมพิวเตอร์) มีห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT และวัสดุ   อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม   การเรียนรู้เพียงพอเหมาะสมและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ร้อยละ 100
การสังเกตและการติดตามการใช้   ห้องศูนย์การเรียนรู้และวัสดุ   อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบประเมินการใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้
  1. โรงเรียนมีการจัดและใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียน ร้อยละ 100
การสังเกตและบันทึกการใช้บริการ  ของแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน แบบสังเกตและแบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
  1. มีบอร์ดเป็นจุดให้นักเรียนได้เผยแพร่ความรู้หรือนำความรู้ที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์มานำเสนออย่างพอเพียง ร้อยละ 100
การสังเกตและการติดตามการใช้บอร์ดนำเสนอผลงานของนักเรียน แบบสังเกตและแบบสอบถาม

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าความรู้จากห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ที่มีคุณภาพ

8.2 นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและมีสถานที่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานทางด้าน ICT

8.3  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสืบค้นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8.4  นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้และมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง

8.5  นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

9. ผู้อนุมัติโครงการ

 

 

                         ………………………………………..

(นายเล่ห์   ไทยเที่ยง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>